Városlista
2024. július 24, szerda - Kinga, Kincső

Nyilvános Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Infotv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének(GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében, személyes adatok megbízásból történő feldolgozása vonatkozásában.

Az InfoVáros nemzetközi internetes portálrendszer üzemeltetője, az Infovárosok Szolgáltató Kft. (Székhely: 9400 Sopron, Deák tér 66-68; Adószám: 23041503-2-19; Cégjegyzékszám: 19-09-515310)., a továbbiakban rendszerüzemeltető - adatkezelő - adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-63299/2013)

A rendszerüzemeltető és a weboldal-üzemeltető adatkezelőként tiszteletben tartják mindazon személyek magánszféráját, akik számukra személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

A jelen Szabályzat az alábbiakat tartalmazza:

 • az általunk gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait;
 • az adatok adatkezelőinek körét
 • az adatkezelési célok felsorolását;
 • azon jogalapokat, amelyek alapján ezen kezelések történik;
 • mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek;
 • hogyan történik a tárolásuk
 • az adatok törlésének feltételeit.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait.

1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja

A rendszerüzemeltető (Infovárosok Szolgáltató Kft.) és a weboldal-üzemeltető (Infovárosok Kft.) mint adatkezelők, magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A rendszerüzemeltető (Infovárosok Szolgáltató Kft.) és a weboldal-üzemeltető (Infovárosok Kft.) adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://infocelldomolk.hu/adatvedelem címen.

A rendszerüzemeltető (Infovárosok Szolgáltató Kft.) és/vagy a weboldal-üzemeltető (Infovárosok Kft.) fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti felhasználóit.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az info@infovaros.hu e-mail címre.

Jelen weboldal adatkezelői elkötelezettek ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartják felhasználóik információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelők a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálják.

A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.):
 • 2013. évi V. törvény - Polgári Törvénykönyv (Ptk.) képmáshoz való jogról szóló 2:48. §-a
 • EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)

A rendszerüzemeltető (Infovárosok Szolgáltató Kft.) és a weboldal-üzemeltető (Infovárosok Kft.) az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Adatkezelési alapelvek az oldal üzemeltetése során (GDPR II. Fejezet 5. cikk)

(1) A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

2016.5.4. Az L 119/35 Európai Unió Hivatalos Lapja HU
(1) Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 1. o.)
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

(2) Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

3. Adatgyűjtés

A infocelldomolk.hu weboldal tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a látogatókat, a felhasználókat.

3.1 Az érintettek személyes adatainak kategóriái:

 • Cookie-k alapján tárolt adatok
 • Hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatok
 • Cégregiszter regisztráció során megadott személyes adatok
 • Babafotók Hozzájárulási Nyilatkozatán megadott személyes adatok
 • Közösségi médiaoldalunkon keresztül megadott adatok
 • Közszerepléseken, egyéb programokon készült fotók
 • E-mail fiókon keresztüli kapcsolatfelvételek esetén megadott adatok

3.2 Adatkezelési felelősségek köre

Az infoCelldömölk Médiaportál által kezelt adatok adatkezelőinek felelősségi köre az alábbiak alapján határozható meg:

3.2.1 Az InfoVáros nemzetközi internetes portálrendszer üzemeltetője, az Infovárosok Szolgáltató Kft. (Ügyvezető: Szalay Ákos; Székhely: 9400 Sopron, Deák tér 66-68; Adószám: 23041503219; Cégjegyzékszám: 1909515310) a továbbiakban rendszerüzemeltető-adatkezelő felelősségi jogköre az alábbi adatok kezelésére meghatározott:

 • Cookie-k alapján tárolt adatok
 • Hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatok

3.2.2 Az infoCelldömölk hírportál üzemeltetője a Infovárosok Kft. (Ügyvezető: Szalay Ákos; Székhely: 9400 Sopron, Deák tér 66-68.; Adószám: 23041503-2-19; Cégjegyzékszám: Cg.19-09-515310; ) a továbbiakban weboldal-üzemeltető-adatkezelő felelősségi jogköre az alábbi adatok kezelésére meghatározott:

 • Babafotók Hozzájárulási Nyilatkozatán megadott személyes adatok
 • Közösségi médiaoldalunkon keresztül megadott adatok
 • Közszerepléseken, egyéb programokon készült fotók
 • E-mail fiókon keresztüli kapcsolatfelvételek esetén megadott adatok

3.2.3 Közös felelősségi jogkörök:

 • Cégregiszter regisztráció során megadott személyes adatok

3.3 Az érintettek személyes adatainak megnevezése:

 • Cookie-k alapján tárolt adatok:
  • A Cookie-tájékoztatóban (link) leírt adatok, a Szabályzatban megfogalmazott módon is időtartamban.
 • Hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatok
  • Név
  • E-mail cím
 • Cégregiszter regisztráció során megadott személyes adatok
  • Cégnév
  • Cím
  • Kapcsolattartó név
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Weboldal címe
  • Facebook oldal címe
  • Jelszó
 • Babafotók Hozzájárulási Nyilatkozatán megadott személyes adatok
  • Gyermek neve
  • Születési dátuma
  • Lakhely
  • Édesanya neve
 • Közszerepléseken, egyéb programokon készült fotók
 • E-mail fiókon keresztüli kapcsolatfelvételek esetén megadott adatok
  • opcionális

4. Technikai adatok

Az infoCelldömölk Médiaportál adatkezelői a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelők kijelentik, hogy az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az adatkezelők kijelentik, hogy olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelők kijelentik, hogy az adatkezelés során

 • megőrzik a titkosságot:
 • megvédik az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget:
 • megvédik az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást:
 • gondoskodnak arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Különleges adatot nem kezelünk.

5. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához

5.1 Az Ön személyes adatainak használatát Adatvédelmi Szabályzatunk az alábbi jogalapokra hivatkozva határozza meg:

5.1.1 EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

Kijelentjük, hogy jelen Szabályzat 3.1 pontban felsorolt személyes adatainak köréhez külön-külön hozzájárulásokat kérünk el és az adatokat ezek alapján külön adatbázisban kezeljük.

A felhasználó által megadott hozzájárulások, azok módja, célja, felhasználhatósága:

 • Cookie-k alapján tárolt adatoknál:
  • online
  • ’Elfogadom’ gomb érvényesítésével

A hozzájárulás célja: magasabb szintű felhasználói élmény biztosítása
Felhasználhatósága: a Cookie Szabályzatban leírtak szerint

 • Hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatok
  • online
  • jelölőnégyzetek elfogadása
  • ’Regisztráció’ gomb érvényesítésével

A hozzájárulás célja: hírlevél-küldés
Felhasználhatósága: hozzájárulás visszavonásáig, de max. 3 év

 • Babafotók Hozzájárulási Nyilatkozatán megadott személyes adatok
  • kizárólag papír alapú
  • aláírással igazolt
  • a fotók elkészítése előtt kérhető

A hozzájárulás célja: a gyermek fotójának közzététele a Babafotók rovatban (http://infocelldomolk.hu/babafotok)
Felhasználhatósága: hozzájárulás visszavonásáig

A hozzájárulás célja: információ kérés, továbbítás; folyamatos szolgáltatás nyújtás

 • Felhasználhatósága: hozzájárulás visszavonásáig
 • Közszerepléseken, egyéb programokon készült fotók
  • A hozzájárulással kapcsolatban a GDPR számos előírást tartalmaz a fotók készítését illetően, Így az csak akkor fogadható el,
   • ha megfelelő tájékoztatáson alapul,
   • önkéntesen és
   • egyértelmű megerősítő cselekedettel kifejezett nyilatkozat,
   • amelynek bizonyíthatónak is kell lennie [ld. GDPR 7. cikke és 3 (32) preambulum-bekezdése).
  • Mindezeknek eleget téve munkatársaink minden esetben megkülönböztetett infoCelldömölk feliratú pólóban és/vagy egyéb MediaPass használatával tájékoztatják az érintetteket, hogy az elkészült fotók az infoCelldömölk hírportál oldalán kerülnek archiválásra.
  • ha a személyes adatok kezelése (a fotók elkészítése) újságírási, tudományos vagy művészi célból történik, e tekintetében a GDPR 85. cikke lehetőséget ad arra, hogy a nemzeti jogszabályok kivételeket állapítsanak meg vagy eltérjenek a GDPR szabályaitól. Ezért továbbra is irányadónak tekinthető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) képmáshoz való jogról szóló 2:48. §-ának (2) bekezdése, amely szerint nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.
  • az adatkezelőknek (adatfeldolgozóknak) a GDPR 30. cikke alapján nyilvántartást kell vezetniük a rendeletben írt tartalommal.

A hozzájárulás célja: események, programok archiválása a Képek aloldalon (http://infocelldomolk.hu/kepek), illetve a Hírek között Felhasználhatósága: hozzájárulás visszavonásáig

 • E-mail fiókon keresztüli kapcsolatfelvételek esetén megadott adatok
  • Üzenetküldés során megadott adatok
 • A hozzájárulás célja: információ kérés, továbbítás, folyamatos szolgáltatás nyújtás
 • Felhasználhatósága: az adatkezelési cél megvalósulásáig

5.1.2 EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b)

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

a) az felhasználók személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a Megrendelését - szerződéskötésből származó kötelezettséget - teljesíteni tudjuk

b) ez a jogalap kizárólag a Cégregiszter regisztráció során megadott személyes adatokra, Üzleti partnereinkre vonatkozik.

5.1.3 Amennyiben sem az 5.1.1 sem az 5.1.2 jogalap nem alkalmazható a személyes adatainak kezeléséhez a jogos érdekünk, vagy harmadik személy jogos érdeke miatt szükséges, (ilyen lehet például weblapunk, vagy mobilalkalmazásunk biztonságának szükségessége). Jogi érdekeink védelme az alábbi okokból szükséges:

(i) üzletmenet működtetés és fejlesztés;

(ii) a weblap és a mobil alkalmazás működtetése;

(iii) marketing, piackutatás és üzletfejlesztés;

(iv) ügyfeleink számára termék értékesítése és szolgáltatás nyújtása, ügyfélszolgálat üzemeltetése és ehhez kapcsolódó tájékoztatás nyújtása;

6. Cookie-k (sütik)

6.1 Mobilapplikációink és egyes oldalak a weblapjainkon sütiket használnak. A sütik, kis adatfájlok, amelyeket a böngészője telepít akkor amikor meglátogatja a weblapunkat, vagy használja a mobil applikációinkat. A kokikat azért használjuk, hogy testreszabbhassuk a jövőben az Ön számára weblapjainkat és alkalmazásainkat, olyan módon, hogy megértjük az Ö preferenciáit vagy megjegyezzük a böngészési szokásait.

6.2 Amennyiben a weblapjainkon sütiket használunk, Ön ezeket a sütiket bármikor letilthatja. Ezt olyan módon teheti meg, hogy böngészőjében aktiválja azt a funkciót, amely a sütibeállításokat tudja letiltani. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben az összes sütit letiltja a böngészőjében, előfordulhat, hogy nem lesz képes weblapjaink egyes részeit látogatni, vagy egyes funkciókat nem tud majd használni.

6.3 A sütikkel kapcsolatos további információért, annak felsorolásáért, hogy milyen sütiket használunk, illetve annak megismerésére, hogy mely célból telepítjük ezeket, a süti szabályzatunk ad további felvilágosítást, amely angol nyelven érhető el, az alábbi helyen:

Cookie Szabályzat

7. Személyes adat továbbítása

7.1 Az Ön adatait harmadik személyek alábbi kategóriáival oszthatjuk meg:

(a) Szolgáltatóink, alvállalkozóink, beleértve de nem kizárólagosan az alábbiakat: fizetési szolgáltatók, technikai és kisegítő szolgáltatást nyújtók, logisztikai szolgáltatást nyújtók, felhőszolgáltatást nyújtók;

(b) társaságok, amelyek marketing és promóciós tevékenységeinket segítik és

(c) analitikai és keresőmotor szolgáltatók, amelyek abban segítik munkánkat, hogy weblapjainkat és applikációinkat optimalizáljuk illetőleg fejlesszük.

Korlátozunk (szerződéssel vagy törvényi rendelkezéssel) minden olyan harmadik személyt, akinek számára az Ön adatait továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek képesek arra, hogy eltérő célja használják az Ön adatait, mint amilyen célra mi használjuk ezeket. A személyes adat tárolása

A személyes adatának tárolására az adatkezelés céljának megvalósulását követően nem kerül sor. Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, vagy amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból szükséges.

7.2 Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról

Adatkezelő I. : Infovárosok Kft. (elérhetőségek fenn)

 • Adatkezelő képviselője: Szalay Ákos ügyvezető
 • Adatkezelés jogalapja:

a) szerződés teljesítés

b) érintett hozzájárulása

 • Érintettek kategóriái: azon természetes személyek, akik az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez beazonosított vagy beazonosítható személyes adatokat ad meg.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatkezelő II : Infovárosok Kft. (elérhetőségek fenn)

 • Adatkezelő képviselője: Szalay Ákos
 • Adatkezelés jogalapja:

c) szerződés teljesítés

d) érintett hozzájárulása

 • Érintettek kategóriái: azon természetes személyek, akik az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez beazonosított vagy beazonosítható személyes adatokat ad meg.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

7.3 Az infoCelldömölk Média adatfeldolgozói:

Tárhely szolgáltató

 • Elérhetőség:
  Név: Rackforest Informatikai, Kereskedelmi Szolgáltató Kft..;
  Székhely: 1116 Budapest, Sárkány u. 6.
  Adószám: 14671858243
 • Hozzáférhetőség: jelen Szabályzat 5.1.1 és 5.1.2 pontja alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthat el az adatkezelő utasításai alapján
 • Jogalap: az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.
 • Érintettek kategóriái: azon természetes személyek, akik az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez beazonosított vagy beazonosítható személyes adatokat ad meg.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adattároló cég

 • Elérhetőség:
  Név: Rackforest Informatikai, Kereskedelmi Szolgáltató Kft..; Ügyvezető:
  Székhely: 1116 Budapest, Sárkány u. 6.
  Adószám: 14671858243
 • Hozzáférhetőség: jelen Szabályzat 5.1.1 és 5.1.2 pontja alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthat el az adatkezelő utasításai alapján
 • Jogalap: az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.
 • Érintettek kategóriái: azon természetes személyek, akik az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez beazonosított vagy beazonosítható személyes adatokat ad meg.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Könyvelő cég

 • Név:
  Székhely:
  Adószám:
  Cégjegyzékszám:
 • Hozzáférhetőség: jelen Szabályzat 5.1.2 pontja alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat lát el
 • Jogalap: az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.
 • Érintettek kategóriái: azon természetes személyek, akik az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez beazonosított vagy beazonosítható személyes adatokat ad meg.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

8. Az Ön jogai

8.1 A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak.

8.2 Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni, vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Érintetti jogok:
(a) hozzáférés, az Önre vonatkozó általunk kezelt adathoz;
(b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
(c) az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése;
(d) az adat kezelésének korlátozása;
(e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
(f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
(g) bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy
(h) tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen.

8.3 Minden fenti vonatkozásban érkező kérést ésszerű időn belül válaszolunk meg (minden esetben azonban az adott jogszabályi határidőn azaz 30 napon belül).

9. Információbiztonság

9.1 A rendszerüzemeltető (Infovárosok Szolgáltató Kft.) és a weboldal-üzemeltető (Infovárosok Kft.) mint adatkezelők, elkötelezetten védik a személyes adatokat az elvész, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesznek minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.

9.2 A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe. A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történ hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát.

9.3 Annak a folyamatnak a részeként, amely során a Felhasználó rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

9.4 Azokban az esetekben, amikor mi adtunk Ön számára egy jelszót (vagy Ön választott egyet) Ön a felelős azért, hogy e jelszó bizalmasságát megőrizze. Arra kérjük, hogy ezt a jelszót senkivel ne ossza meg.

9.5 Weblapjaink, mobil applikációnk illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve a tagvállalatok weblapjait illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.

10. Jogorvoslati tájékoztatás

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Posta cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL: https://naih.hu